GÉPKEZELŐ HATÓSÁGI

SZAKTANFOLYAM ÉS JOGOSÍTVÁNY

 

HATÓSÁGI JELLEGŰ KÉPZÉSEK

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő

szaktanfolyam és hatósági vizsga

Gépkezelő szaktanfolyami tevékenység engedély száma: KGHF/22823-4/2022-TIM

Földmunkagépek

Emelőgépek

Targoncák

Rakodógépek

„A közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépeket, a járműre szerelt továbbá a közutak építéséhez, fenntartásához használt, önjáró vagy vontatott emelő-, rakodó- és útépítő gépet csak a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező, 18. életévét betöltött, emelő-, rakodó- és útépítő gép kezelésére egészségügyi szempontból alkalmas személy kezelheti.” – 2015. évi CCXXV. törvény

Az általunk szervezett és lebonyolított
gépkezelő szaktanfolyamok és hatósági vizsgák:

Targoncák és szállítógépek

Választható gépcsoportok:
3312 Gyalogkíséretű targoncák

3313 Vezetőállásos targoncák

3324 Vezetőüléses targoncák

Emelő- és rakodógépek

Választható gépcsoportok:
4511 Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó)

4361 Híddaru, futódaru -kezelő

4372 Forgódaru-kezelő

Földmunkagépek

Választható gépcsoportok:
1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép

1222 Lánctalpas kotró

TANTÁRGYAK TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI:

* Felmentve a tantárgy oktatása és az ahhoz kapcsolódó szóbeli vizsga alól

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek – ÁMVEÜK

8 óra

csoportos felkészítés, szóbeli vizsgával zárul

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gépkezelői tevékenységre vonatkozó általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, illetőleg az elsősegély-nyújtással kapcsolatos ismereteket.

Tematika:

 • általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások,
 • egyéni és csoportos védőfelszerelések,
 • gépek biztonsági berendezései,
 • a munkakezdés biztonsági előírásai,
 • a munkavégzés biztonsági előírásai,
 • a műveletek végrehajtásához irányító igénybevételének feltételei, az irányító jelzései,
 • a munkavégzés befejezésének biztonsági előírásai,
 • sajátos munkabiztonsági ismeretek,
 • a gépkezelő által műszakonként elvégzendő gépvizsgálat tartalma,
 • a gépek kezelése esetén előforduló balesetek személyi sérültjeinek ellátása, az alkalmazandó életmentő eljárások,
 • teendők balesetveszély esetén,
 • egyéni védőeszközök ismerete, használata,
 • tűzvédelem.

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek – ÁÜTIK

8 óra

csoportos felkészítés, szóbeli vizsgával zárul

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gépkezelői tevékenységre vonatkozó általános üzemeltetési és technológiai ismereteket, a biztonságos üzemeltetés követelményeit.

Tematika:

 • gépkategória, gépfőcsoport, gépcsoport fogalma,
 • alapozás, közmű- és fenntartási gépek, emelő- és rakodógépek, földmunkagépek, targoncák és szállítógépek, útépítő- és karbantartógépek,
 • a gépkezelői tevékenységre vonatkozó általános üzemeltetési és technológiai ismeretek,
 • belső égésű motorok csoportosítása, felépítése, hűtő-, kenő, szűrő- és üzemanyag-ellátó rendszerei, üzemeltetése és karbantartása,
 • gépelemek, hajtásláncok, erőátviteli berendezések felépítése, működése, üzemeltetése és karbantartása,
 • hidraulikus és pneumatikus energiaellátó rendszerek üzemeltetése, karbantartása,
 • elektromosság alapfogalmai,
 • elektromos berendezések, hajtások felépítése, működése, üzemeltetése és karbantartása,
 • akkumulátorok fajtái, töltése, karbantartása,
 • anyag- és gyártásismereti alapfogalmak:
  • fémes és nem fémes anyagok
  • anyagvizsgálatok
  • alapvető gyártási eljárások
  • felületvédelem, korrózió
  • oldható és nem oldható kötések

Szakirányú gépspecifikus ismeretek – SZGSIKxxxx*

8 óra

csoportos felkészítés, szóbeli vizsgával zárul

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák az adott gépcsoportba tartozó gépekre vonatkozó szakirányú gépspecifikus ismereteket.

Tematika:

 • a gépcsoportba tartozó gépek általános bemutatása,
 • a gépcsoportba tartozó gépek főegységeinek, berendezéseinek, kezelőszerveinek részletes bemutatása,
 • a gépcsoportba tartozó gépek működtetésére, üzemeltetésére vonatkozó speciális ismeretek.

*xxxx: az adott gépcsoport négyjegyű kódja

Munka- és balesetvédelmi ismeretek – MBVIKxxxx*

1 óra

csoportos felkészítés, nem kapcsolódik hozzá vizsga

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az adott gépcsoportba tartozó gépekre vonatkozó speciális munka- és balesetvédelmi előírásokat.

Tematika:

 • a gépcsoportba tartozó gépekre vonatkozó speciális munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások,
 • a gépcsoportba tartozó gépek ellenőrzésére vonatkozó speciális feladatok,
 • a gépcsoport gépeinek működtetésére, üzemeltetésére, karbantartására és tárolására vonatkozó speciális biztonsági előírások.

*xxxx: az adott gépcsoport négyjegyű kódja

Gépkezelési gyakorlat – GYKxxxx*

1-7 óra
(gépcsoportonként eltérő óraszám)

egyéni felkészítés, gyakorlati vizsgával zárul

A tantárgy tanításának a célja, hogy begyakoroltassa az anyagmozgatási és gépspecifikus feladatok alapelemeit, a tanulók a gyakorlás által képesek legyenek a gépkezelői feladatok szakszerű, pontos, önálló és balesetmentes végzésére. A tanulónak az óratervben a tantárgyra meghatározott óraszámot a vizsgakövetelmény szerinti feladatok gyakorlásával kell teljesítenie.

Tematika:

 • a géppel végzett műveletek helyszínének kijelölése és biztosítása,
 • a gép üzembe helyezése,
 • a műveletek végrehajtása,
 • a műveletek végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges),
 • munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása,
 • a munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása,
 • vizsgakövetelményben meghatározott feladatok gyakorlása.

*xxxx: az adott gépcsoport négyjegyű kódja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvételi feltételek a szaktanfolyamon és hatósági vizsgán

Jelentkezéskor kötelezően leadandó, bemutatandó:
Opcionális:

Személyes adatok:

Személyi igazolvány/vezetői engedély és lakcímkártya bemutatása adategyeztetés céljából

Kitöltött jelentkezési lap

A jelentkező által kitöltött jelentkezési lap és meghatalmazás, melyben meghatalmazza a Képzőt, hogy a jogosítvánnyal kapcsolatos adminisztrációs ügyekben eljárjon.

Orvosi alkalmassági:

Orvos által kiadott szakmai alkalmassági orvosi vélemény az adott gépcsoportra vonatkozóan (15. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez).

Ha már rendelkezel gépkezelő jogosítvánnyal és érvényes benne az orvosi alkalmassági (lásd a bejegyzéseket a 14. oldaltól kezdődően), akkor nincs szükség új alkalmassági orvosi vélményre.

Igazolványképek:

2 db azonos, fél évnél nem régebben készült normál méretű igazolványkép  (3,5 x 4,5 cm, világos háttér, előrenéző tekintet, jól és teljes egészben látható arccal).

Ha már rendelkezel gépkezelő jogosítvánnyal, akkor elég 1 darab, a fenti kritériumoknak megfelelő kép is.

 

Gépkezelő végzettségek:

Ha rendelkezel korábban szerzett gépkezelő szakmai végzettséggel**, akkor szakmai végzettséged alapján felmentést kapsz az elméleti oktatás és az ahhoz kapcsolódó vizsga alól.

Gépkezelő jogosítvány:

Ha rendelkezel az elmúlt 5 évben kiállított „új típusú” gépkezelő hatósági jogosítvánnyal, akkor felmentést kapsz egyes tantárgyak elméleti oktatása és azokhoz kapcsolódó vizsga alól.

** Könnyűgépkezelő, Nehézgépkezelő, Targoncavezető, Emelőgépkezelő, Építő- és anyagmozgató gép kezelője(szakmairány megjelölése) stb.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK:

Mit jelent a „külön jogszabályban meghatározott képesítés”, mi változott?

Amíg 2021. december 31-ig bizonyos, leginkább telepített munkagépek esetében elég volt csak egy megfelelő szakmai végzettség (például forgódaruk, híddaruk esetében elég volt egy okj-s szakma), addig 2022. január 1-től a megváltozott jogszabály értelmében most már csak és kizárólag jogosítvánnyal kezelőhető minden munkagép, azok is, amelyekhez eddig nem kellett.

Mivel az OKJ-ra épülő képzési rendszert felváltotta a szakmajegyzékre épülő képesítő rendszer, amelyben már nincsenek gépkezelői képzések, ezért ez egyben azt is jelenti, hogy a gépek kezeléséhez nem kell már szakmai (korábbi OKJ-s vagy SZJ-s) végzettség, csak a hatósági vizsga során szerzett gépkezelő jogosítvány és benne a gépcsoporthoz kapcsolódó bejegyzés száma.

Mi ez a szaktanfolyam, mit tartalmaz?

A hatósági vizsgát megelőző szaktanfolyam során a vizsgázó elméleti és gyakorlati felkészítést kap az általa választott gépcsoporthoz kapcsolódó általános és szakirányú ismeretekből. Ezek egy része csoportos, a másik része egyéni oktatás során történik.

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcso-porttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.

Mi van akkor, ha rendelkezek OKJ-s gépkezelő végzettséggel és/vagy gépkezelő  jogsival?

A hatósági gépkezelő vizsgát megelőző felkészítő szaktanfolyam óraszáma és tartalma gépcsoportonként változó. A korábban szerzett és a választott gépcsoporthoz kapcsolható gépkezelő szakmai végzettség és/vagy az 5 évnél  nem régebben szerzett jogosítvány felmentést jelent ezen szaktanfolyam bizonyos tantárgyai és az azokhoz kapcsolódó elméleti hatósági vizsgák alól.

Vagyis, akinek van korábbi gépkezelő szakmai végzettsége, annak kissé egyszerűsödik a hatósági vizsga.

MEGLÉVŐ GÉPKEZELŐ JOGOSÍTVÁNY

Ha van egy öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítványod, akkor felmentést kapsz az “Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek” és az “Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek” tantárgyak oktatása és az azokhoz kapcsolódó szóbeli vizsgák alól.

MEGLÉVŐ GÉPKEZELŐ OKJ-S VÉGZETTSÉG

Ha rendelkezel az általad választott gépcsoportnak megfelelő alábbi OKJ-s szakmai végzettségek valamelyikével

– Könnyűgépkezelő,
– Nehézgépkezelő,
– Targoncavezető,
– Emelőgépkezelő,
– Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő,
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány),

akkor felmentést kapsz a teljes elméleti képzés és azok vizsgái alól – „Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek”, „Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek”, „Szakirányú gépspecifikus ismeretek” – és ez esetben csak gyakorlati felkészítésen és annak vizsgáján kell részt venned.

Jelentkezési lap  letöltése

 

 

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapon bekért információkat minden esetben a személyi igazolvány és a lakcímkártyán található adatok alapján adja meg!

A kitöltött dokumentumot juttassa vissza ügyfélszolgálati irodánkba emailben vagy postai úton/személyesen!

Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzésre, vagy egyéb (kompetenciafejlesztő, hatósági jellegű, informatikai, nyelvi stb.) képzésre szeretnék jelentkezni.

Válasszon!

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamra és gépkezelő hatósági vizsgára szeretnék jelentkezni.